15°C نیمه ابری
اوقات شرعی
 
     
   • اتلاف ومعدوم سازی سگهای ولگرد
    اتلاف ومعدوم سازی سگهای ولگرد

    با توجه به مشکلات مختلف روشهای قبلی اتلاف سگ های ولگرد نظیر استفاده از طعمه سمی و یا معدوم نمودن با شلیک گلوله در سطح شهر و حواشی شهر ، در سال 80 تصمیم به انتخاب روش بهینه این امر گردید که بدنبال آن با مطالعات همه جانبه و اخذ اطلاعات مربوطه از اینترنت و مشاوره با متخصصین دانشگاهی و انجمنهای حمایت از حیوانات و ... نهایتا“ طرح نهایی جهت اجرای اصولی و بهداشتی عملیات اتلاف سگ های ولگرد تهیه و از تاریخ 11/2/81 اجرای آن توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز گردید .
    هدف کلی طرح
    پاکسازی عمومی شهر مشهد و نواحی حاشیه ای از وجود سگ های ولگرد با استفاده از روشها و مبانی علمی
    اهداف جزئی طرح
    کمک به پیشبرد طرح جامع توسعه شهر

    رعایت مسائل توسعه پایدار

    رعایت مسا ئل محیط زیست

    رعایت مسا ئل بهداشت عمومی شهر

    تعداد بازدید :1581
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: