12°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • آموزش

    برنامه و اجرای فعالیتهای آموزشی در سازمانهای امروزی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است که ضمن تسهیل تحقق اهداف سازمانی از طریق بهبود عملکرد فردی و گروهی میتوان از منابع محدود سازمان حداکثر بازدهی را بدست آورد . آموزش کارکنان در شهرداری با توجه به موضوعات متنوع و فعالیتهای پیچیده آن خصوصا در بخشهایی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با عنایت به آنچه گفته شد سازمان بازیافت و تبدیل مواد با راه اندازی واحد آموزش در راستای نیل به این مهم اقدام نمود . اولین گام سازمان در این راه آموزش مدیران و سرکارگران و کارگران شرکتهای پیمانکار بخش رفت و روب و جمع آوری زباله بود که از سال 80 آغاز گردید . موضوعات آموزشی این گروه ها شامل : آشنایی با شهرداری و وظایف آن آشنایی با مواد زائد جامد روشهای صحیح تنظیف شهری و بیماریهای ناشی از شغل و راههای پیشگیری اصولی ایمنی کار ، قوانین کار و ... می باشد . در ادامه این آموزشها سازمان بازیافت قراردادی پژوهشی با دانشگاه آزاد واحد مشهد منعقد نمود که هدف این پژوهش ، ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ویژه کارگران ، سرکارگران و مدیران راجرایی و عامل شرکتهای پیمانکار بخش رفت وروب و جمع آوری زباله ، از دیدگاه مردم شهر مشهد و همچنین نخبگان ، صاحب نظران و مسئولین شهر بوده ، همچنین نیاز سنجی آموزشی برای سایر مشاغل خدمات شهری است که نتایج این طرح در حال حاضر مورد استفاده واحد آموزش سازمان قرار میگیرد . گام بعدی واحد آموزش دریافت مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت برگزاری دوره های آموزشی مصوب وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ویژه کارشناسان مرتبط با مدیریت مواد زائد جامد تحت همین عنوان است که برگزاری این دوره ها از سال 85 آغاز گردیده .

      دوره های آموزشی محیط زیست و مدیریت پسماند

    تعداد بازدید :4430
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: